Training

INLEIDING

De Nederlandse bevolking bestaat voor 6% uit mensen van wie de wortels buiten de westerse samenleving liggen. Dit alles is boeiend en verrijkend, maar stelt ook nieuwe eisen. We zullen meer dan vroeger oog moeten hebben voor de cultuur van anderen. Voor dit proces is een transculturele attitude een goed uitgangspunt.

Deze begint bij het kennen van je eigen culturele context van waaruit je de ander benadert. Kennis en inzicht zijn daarbij onontbeerlijk.

 

DOEL

Doel van de training is:

– Kennis van de culturele achtergrond en positie van mensen uit etnische minderheidsgroepen.

– Het reflecteren op visie op cultuur en cultuurverschillen.

– Krijgen van een aanzet tot het ontwikkelen van een attitude m.b.t. cultuurverschillen.

– Kan transcultureel communiceren.

 

De integratie van zowel kennis, houding als vaardigheden in de persoon van de deelnemer is het uiteindelijke doel.

 

PROGRAMMA

Het programma is afwisselend en bestaat uit kennisoverdracht, verschillende werkvormen om tot inzicht en bewustwording te komen en oefeningen in het handelen bij een transculturele attitude.

 

DOELGROEP

De training is geschikt voor managers, onderwijzend personeel, huisartsen, hulpverleners, verpleegkundigen en andere dienstverleners (van politieagent tot voetbalcoach).

 

TOT SLOT

Deze training kan in combinatie gegeven worden met o.a Intercultureel Management en/of Communicatie

 

Terug naar Training

 

 

 

 

 

 

Transculturele vaardigheden